top of page

GRANSKNING - FORENCIS SERVIC​​E

Granskning er knyttet til to "grunnleggende tradisjoner": Risikobasert og hendelsesbasert styring.

  • Risikobasert ledelse = innsats mot å oppdage og identifisere risiko før en uønsket hendelse inntreffer.

  • Hendelsesbasert ledelse = innsats og virkemiddel iverksettes når uønsket hendelse har inntruffet.

Granskning vil gi private- og offentlige oppdragsgivere innsikt og dokumentasjon som måtte være ønskelig å belyse før adekvate tiltak iverksettes for å nå ønsket mål, resultat eller strategi.

 

Granskning krever gjerne bruk av flere faglige områder og en helhetlig innsikt og forståelse.
 

  • Hva er granskning

    • Undersøkelsesform

    • Kartlegge faktiske forhold

    • Kartlegge ansvarsforhold
       

  • Hvorfor granskning

    • Forebyggende

    • Avdekke uregelmessigheter

    • Avdekke straffbare forhold

    • Tvister

    • Antikorrupsjon

    • Antihvitvasking

    • Sikring av verdier
       

  • Hvem

    • Bistår privat- og offentlig sektor
       

  • Hva kan vi tilby

    • Intern kontroll

    • Styringssystemer

    • Revisjoner

    • Kartlegging

    • Innhenting og analyse av elektroniske spor

    • Dokumentasjon - sikring av bevis

    • Utarbeidelse av anmeldelser eller andre rapporter

    • Samarbeid med adekvate kompetansemiljøer
       

  • Lov- og strafferettslige forhold

bottom of page