top of page

GRANSKNING - FORENCIS SERVIC​​E

Granskning er knyttet til to "grunnleggende tradisjoner": Risikobasert og hendelsesbasert styring.

 • Risikobasert ledelse = innsats mot å oppdage og identifisere risiko før en uønsket hendelse inntreffer.

 • Hendelsesbasert ledelse = innsats og virkemiddel iverksettes når uønsket hendelse har inntruffet.

Granskning vil gi private- og offentlige oppdragsgivere innsikt og dokumentasjon som måtte være ønskelig å belyse før adekvate tiltak iverksettes for å nå ønsket mål, resultat eller strategi.

 

Granskning krever gjerne bruk av flere faglige områder og en helhetlig innsikt og forståelse.
 

 • Hva er granskning

  • Undersøkelsesform

  • Kartlegge faktiske forhold

  • Kartlegge ansvarsforhold
    

 • Hvorfor granskning

  • Forebyggende

  • Avdekke uregelmessigheter

  • Avdekke straffbare forhold

  • Tvister

  • Antikorrupsjon

  • Antihvitvasking

  • Sikring av verdier
    

 • Hvem

  • Bistår privat- og offentlig sektor
    

 • Hva kan vi tilby

  • Intern kontroll

  • Styringssystemer

  • Revisjoner

  • Kartlegging

  • Innhenting og analyse av elektroniske spor

  • Dokumentasjon - sikring av bevis

  • Utarbeidelse av anmeldelser eller andre rapporter

  • Samarbeid med adekvate kompetansemiljøer
    

 • Lov- og strafferettslige forhold

bottom of page